Home ธรรมะสุขใจ กราบสาธุ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานทุนช่วยวัดพระบาทน้ำพุ

กราบสาธุ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานทุนช่วยวัดพระบาทน้ำพุ

3 second read
0

อนุโมทนาสาธุ พระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานทุนช่วยเหลือ มอบให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วછ โดยเป็นจำนวนเงินจำนวน 1 ล้าน 3 แสนบาท โดยวัดพระบาทน้ำพุ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยได้รับดูแลผู้ป่วછโรคเอดส์

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานทุนช่วยวัดพระบาทน้ำพุ ทรงมอบเงินให้จำนวน 1 ล้าน 3 แสนบาท

พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต มอบถวายให้พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นตัวแทนเข้ารับทุนช่วยเหลือจากสมเด็จพระสังฆราช ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับวัดพระบาทน้ำพุนั้น ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งในบางครั้งเงินทุนโดยเฉพาะที่ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลนั้นไม่เพียงพอ วัดมีเงินไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่าย

จนเกิดเป็นภาพของพระราชวิสุทธิประชานาถหรือหลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต้องออกเดินบิณฑบาตเพื่อหาปัจจัยเพิ่มเติม

 

แหล่งที่มา : followingmyking.com

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

“หลวงพ่ออลงกต” แบกภาระดูแล คนเจ็บไข้ ค่าใช้จ่ายเดือนละ  5 ล้านบาท

หลวงพ่อพระอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ พระผู้ให้อย่างแท้จริง ท่ … …