Home ธรรมะสุขใจ คืนนี้อย่าลืม สวดมนต์ก่อนนอน คาถาเทวดารัก ป้องกันอันตราย มีโชคลาภ

คืนนี้อย่าลืม สวดมนต์ก่อนนอน คาถาเทวดารัก ป้องกันอันตราย มีโชคลาภ

5 second read
0

การ สวดมนต์ ก่อนนอน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธทำกันอย่างสม่ำเสมอ โดยเชื่อว่าจะทำให้หลับฝันดี และหากมีคาถาบทต่างๆ ในการสวดก็จะได้อานิสงส์มากยิ่งขึ้น วันนี้ขอนำเสนอ คาถาเทวดารัก สวดแล้วสามารถป้องกันอันตราย เรียกโชคลาภให้เข้าหาได้

บทสวด

อะ ระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ 1ครั้ง

สะ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ 1ครั้ง

สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ 1ครั้ง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธร รม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สัง ฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะย ามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วัน ทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอ บูชากราบไหว้ พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้

บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นสวดทุกวัน ดีต่อใจพระรักษา และเทวดาคุ้มครองสาธุ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

คำแผ่เมตตา ให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิด แก่เจ็บลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นนี้เทอญ

อานิสงค์จากการสวดมนต์ครั้งนี้

– เสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเอง และครอบครัว ปัดเป่าเรื่องร้ายให้หายไป บทสวดมนต์มาจากอักขระศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจในการบันดาลให้สิ่งดีเกิดขึ้น สิ่งอัปมงคลหายไปในชีวิต สร้างความสุขความเจริญให้แก่ผู้สวดอย่างมาก ทำอะไรก็จะสำเร็จ

– เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ บทสวดพุทธมนต์นั้น มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าที่ได้ทรงสอนสั่งสาวกและมีการจำและท่องสืบกันมา จนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ผู้ที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ในชีวิต เป็นการเปล่ง คำศักดิ์ สิทธิ์ ถวายเป็นพุทธเจ้า เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า

– เกิดบุญจากการแผ่เมตตา แผ่ส่วนกุศล เมื่อสวดมนต์ภาวนาเสร็จแล้ว มีการแผ่เมตตาให้ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมเกิดอานิสงส์ผลบุญขึ้น

– ได้รับพรอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใครที่สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ ย่อมได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะมองไม่เห็นเป็นรูปประธรรม เพราะผู้ที่สร้างแต่ ความดีความชอบ จากการสวดมนต์และแผ่ส่วนกุศลนั้น จะส่งผลให้คุณเจอแต่สิ่งดี

 

แหล่งที่มา : deejunglife.com, web.zab7.com

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

อย่ามองข้าม ของ 6 อย่างในบ้าน ขวางทางโชคลาภ รีบทิ้งแล้วจะดีขึ้น

อย่ามองข้าม ของ 6 อย่างในบ้าน ขวางทางโชคลาภ รีบทิ้งแล้ว … …