Home ความเชื่อ เริ่มเลยคืนนี้!! พระคาถาบูชาเทวดา สวดเรียกทรัพย์ ปัดเป่าสิ่งไม่ดี

เริ่มเลยคืนนี้!! พระคาถาบูชาเทวดา สวดเรียกทรัพย์ ปัดเป่าสิ่งไม่ดี

4 second read
0

บทสวดที่ พุทธคุณ แรงกล้า อย่างคาถาบูชาเทวดา ที่อานิสงส์ของบทสวดบทนี้ช่วยหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้น ช่วยให้ผู้สวดมีสติสัมปชัญญะมากขึ้น วันนี้เราจึงนำคาถาบทนี้มาฝากกัน เพื่อเป็นการบอกบุญต่อ

ให้ผู้สวดกำหนดจิต ไม่จำเป็นต้องสวดที่ห้องพระหรือวัด สวดที่ใดก็ได้ เวลาใดก็ได้ โดยเริ่มสวดที่บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะย ามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

 

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุขอ บูชากราบไหว้ พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้ ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลภิภพ

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคี กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

จากนั้นให้ผู้สวดกล่าวคำแผ่เมตตาให้ตนเอง และกล่าวคำแผ่เมตตาให้กับสัพสัตว์ทั้งหลาย ประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี รักษาศีล 5 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

 

แหล่งที่มา : daidee.com

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

ทำบุญบ่อย แต่ไม่รู้วิธีกรวดน้ำ หากทำถูกวิธีจะได้อานิสงค์แรงมาก

ทำบุญบ่อย แต่ไม่รู้วิธี กรวดน้ำ หากทำถูกวิธีจะได้อานิสง … …