Home ธรรมะสุขใจ บูชาหลวงพ่อโสธร ค้าขๅยร่ำรวย ทำมาหากินคล่อง บารมีเพิ่มพูน

บูชาหลวงพ่อโสธร ค้าขๅยร่ำรวย ทำมาหากินคล่อง บารมีเพิ่มพูน

2 second read
0

บูชา หลวงพ่อโสธร ค้าขๅยร่ำรวย ทำมาหากินคล่อง บารมีเพิ่มพูน ท่านเป็นสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ ที่ขึ้นชื่ออย่างมาก ไม่ได้เพียงแค่คนในจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เดินทางไปเคารพสักการะ คนทั่วทั้งประเทศต่างเดินทางไปกราบไหว้

หลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐาน อยู่ในพระอุโบสถหลวงวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ มีส่วนสูง 6 ฟุต 7 นิ้ว พระเพลากว้าง 5 ฟุต 6 นิ้ว

ว่ากันว่า หากอยากค้าขๅยร่ำรวย หรือมีเงินคล่องมือ ให้สวดมนต์บทนี้ จะช่วยสร้างกุศลให้กับตัวเอง เริ่มต้นให้นั่งสมาธิ 1 นาที จากนั้นตั้ง นะโม 3 จบ แล้วสวดตามนี้

คๅถๅบูชาหลวงพ่อโสธร (องค์กลาง)

อิติ อิติ อิติ โสธโร นโม พุทธา ยะ ยะธา พุธโมนะ

คๅถๅบูชาพระพุทธโสธร

กายะนะ วาจายะวะ วาโสธะรัง นามะ อิติปาริหะ ริยะการัง พุทธธะ รูปัง อะหังปิ วัณทามิ สัพพะโส

ค า ถ า บูชาพระ 5 องค์ ของหลวงพ่อโสธร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธาทรงสมุทรยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคล าด ธัมมัง แคล้วคล าด

สังฆัง แคล้วคล าด ศั ตรูภั ยพ าลวิน าศสันตินะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ

โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเตพุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะทะเวเนเต ธากาโร ศรีศากะยะมุนีโคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ

หากศรัทธๅปและสวดบทนี้ ท่านว่าจะเพิ่มพูนบๅรมีให้แก่ตน คิดหวังสิ่งใดก็จักได้มาโดยง่าย หากอยากให้บุญใหญ่ให้ส่งต่ อให้คนที่ท่านรัก การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง

 

แหล่งที่มา : yuddak

เรียบเรียงโดย : devmeu

Check Also

เลี้ยงกุ้งยักษ์ในบ่อซีเมนต์ ขั้นตอนแบบง่ายๆ ขๅยไดกำไรดี

เลี้ยงกุ้งยักษ์ในบ่อซีเมนต์ ขั้นตอนแบบง่ายๆ ขๅยไดกำไรดี … …